Opettajan rooleissa

Ryhtyessäsi valmistelemaan kurssia yksi mahdollisista valinnoistasi tulee olemaan rooliin valinta. Roolin valintasi riippuu kurssille tulijoista, kurssin luonteesta, asiastasi ja tilaajasta. Roolivalinta osoittaa myös omaa oppimiskäsitystäsi. Jos pyydetään ohjaamaan kehittämistyöpajaa, niin asiantuntijan rooli ja luento eivät ole sopivia juuri silloin. Sinä tiedät, mihin rooliin sinun rahkeesi riittävät ja toimit sen mukaan.

Opettajan toiminnan rooleja on ainakin seuraavanlaisia:

  1. Tutorina, mentorina, ohjaajana tai edesauttajana toimit silloin, kun on tarpeen saada osallistujista irti se, minkä he jo osaavat, mutta eivät tiedä osaavansa. Silloin opettaja osaa tehdä kysymyksiä, jotka auttavat ohjattavia eteenpäin ratkottavissa kysymyksissä. Silloin ryhmässä olevat henkilöt puhuvat ja opettaja kuuntelee, tekee tarkentavia kysymyksiä ja yleistää esille tulevista asioita uusia opittavia teemoja ja pääkohtia.

    Tutor on opiskelumaailmassa käytetty termi, mentor puolestaan liikemaailmassa tutumpi termi. Tutor on usein opiskelijakollega, vanhempi opiskelija, jonka tehtävänä on johdattaa nuorempi kollega opiskelun maailmaan ja miksei opiskelijaelämäänkin. Mentor puolestaan on vanhempi kollega, asiantuntija, joka auttaa nuorempaa kollegaa kasvamaan omanlaisekseen asiantuntijaksi. Hän voi olla omasta tai jostain muusta työyhteisöstä. Hän voi olla etukäteen tuttu, mutta myös täysin vieras henkilö.
  2. Kouluttajan roolissa toimitaan silloin, kun osallistujien tietoa, taitoa, käsityksiä tai asenteita halutaan ravistella, lisätä tai muuttaa. Silloin kouluttajalla voi olla enemmän tietoa ja asian sisällönhallintaa kuin osallistujilla. Kouluttajan perustehtävä on tukea osallistujien tietojen ja taitojen kehittymistä. Kouluttaja muokkaa opetettavaa aihetta ja sopeuttaa sen osallistujien tarpeisiin. Jotta hän voi näin tehdä, on hänen pyrittävä aluksi selvittämään se, mitä kurssilaiset jo tietävät ennestään ja missä ovat kurssilaisten ”tietämättömyyden paikat”.
  3. Asiantuntijan me kaikki tunnistamme. Asiantuntija tulee usein miten luennoimaan, lisäämään tietoa ja käsityskykyä, avaamaan uusia horisontteja. Hän on erikoistietäjä, jonka tehtävänä on ”valistaa”. Asiantuntijakouluttajan rooli on tärkeä: hän tuo kuulijoilleen uutta tutkimustietoa tai uusia lakeja sovellettavaksi, hän tulkitsee vaikeaa asiaa, hän voi avata uusia sisältöjä tutustuttavaksi tai uusia maailmoja katsottavaksi. Hyvä asiantuntijakouluttaja on erinomainen puhuja, joka elävöittää esityksensä kaikkien saavutettavaksi. Huono asiantuntija-kouluttaja sitä vastoin ei ota huomioon kuulijoitaan eikä mukauta asiaansa kuulijoiden todellisuuteen sopivaksi.

Rooleja joutuu myös sekoittelemaan koulutustilaisuuden sisällä aina tilanteesta ja asiasta riippuen. Se tekee tilaisuudesta mielenkiintoisen ja vaihtelevan. Tärkeämpää kuitenkin kuin rooli on se tilanne, missä olet osallistujien kanssa ja asia, jota on tultu opiskelemaan.