Kehitä kurssiarviontia

Oppimisen etenemisen seuraaminen

Tarkkailemalla kurssilaisten reaktioita opittavaan asiaan näet, miten he ottavat viestisi vastaan, tapahtuuko oivaltamista, herääkö protestimieltä, syntyykö innostusta… Vuorovaikutus osanottajien kanssa kertoo siitä, miten oppiminen etenee.

Oppimista voit seurata myös teettämällä harjoituksia uuden asian käsittelyn jälkeen, jolloin näet, osataanko uutta tietoa soveltaa ja jos niin miten.

Kurssin väliarviointi

Useampipäiväisellä kurssilla voit tarkistaa suuntasi ottamalla pieniä väliarviointeja, joista näet, ovatko kurssilaiset edelleen motivoituneita eli tarjoatko heille sellaista asiaa, jonka he kokevat kiinnostavaksi. Väliarviointeja voi tehdä mm. seuraavin tavoin.

Voit teettää harjoitustehtäviä, jotka kertaavat opittua ja saada niistä tietoa siitä, millaisena kurssin anti on koettu. Voit jakaa palautelomakkeet, joissa kysyt, millaiset asiat ovat edistäneet tai ehkäisseet kurssilla oppimista. Jos oppimista edistää kiinnostava asiasisältö ja oppimista ehkäisee opettajan epäselvä esitystapa, olet oikeilla jäljillä. Esitys- ja ilmaisutaitoja voidaan viilata, mutta jos puhut kurssilaisten kannalta epäkiinnostavasta aiheesta, tilanne vaatii jo isompaa korjaustoimenpidettä.

Voit myös ottaa kyselykierroksen, jossa jokainen kertoo vuorollaan, mitä tähän mennessä opitusta aikoo soveltaa omassa toiminnassaan tai mitä haluaisi vielä oppia lisää/paremmin.

Kurssin arviointi

Kurssi, jonka pidät, on toteutuakseen vaatinut aikaa ja vaivaa sinulta, taloudellista panostusta järjestöltäsi sekä sitonut osanottajiesi kallista aikaa ja henkisiä resursseja. Koulutustilaisuuksienne vaikuttavuutta kannattaa siis seurata. Eräänlaisina yleismittareina voi pitää järjestönne jäsenmäärää ja järjestötoimintanne yleistä aktiivisuutta. Jos koulutustilaisuuksienne lukumäärä lisääntyy ja samaan aikaan myös jäsenmääränne kasvaa ja/tai jäsentapaamistenne määrä tai osanottajamäärä lisääntyy, teette ilmeisesti hyvää työtä tai ette ainakaan tee mitään kovin väärää, koska suunta on hyvä.

Koulutustilaisuuden vaikuttavuutta voi mitata myös niin sanotulla viivästetyllä kyselyllä. Viivästetty kysely tarkoittaa, että joitakin viikkoja koulutustilaisuuden jälkeen osanottajille lähtee kysely, jossa tiedustellaan, ovatko he pystyneet käyttämään oppimaansa hyväkseen, mitä he ajattelevat tilaisuudessa saamistaan opeista nyt ja olisiko koulutustilaisuudessa kannattanut opettaa jotakin muuta tai jotakin toisin.

Kurssin yhteydessä kannattaa myös kerätä tietoa, joka auttaa koulutustoimintanne yleisessä suunnittelussa. Tällaista tietoa ovat esim. tieto siitä, miten osanottaja on saanut tiedon tapahtumasta. Se auttaa sinua kehittämään koulutustilaisuuksianne markkinointia.

Miettiessäsi, mitä palautetta haluat kurssilaisiltanne kerätä, voit ottaa pohjaksi esim. seuraavan palautelomakemallin ja muokata siitä mieleisesi.